Publicerad 13 maj 2022
Uppdaterad 13 maj 2022

Personuppgiftspolicy

Vi skyddar din integritet

 • På Älvsbyhus värnar vi om din personliga integritet. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, däribland dataskyddsförordningen GDPR.
 • När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information om behandlingen som vi genom denna personuppgiftspolicy vill tillhandahålla dig.

Så här behandlar Älvsbyhus dina personuppgifter

 • Älvbyhus AB, org nr. 556573-8811, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål som vi nedan närmare vill informera dig om.

Kunder och prospekts

 • För kunder och prospekts behandlar vi personuppgifter främst i syfte att administrera kundförhållanden och för direktmarkandsföringsändamål. Älvsbyhus behöver exempelvis behandla dina personuppgifter för att sända dig en katalog. Vi kan även använda de personuppgifter vi har om dig för att lämna relevant information och marknadsföra våra egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

  De personuppgifter vi behandlar om våra kunder och prospects är främst namn och kontaktuppgifter. Våra lagliga grunder för nämnda behandling är dels ditt samtycke men behandlingen är också grundad på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra varor och tjänster.

Avtal

 • Om vi träffar ett avtal, exempelvis om leverans av ett hus eller material, kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att kunna uppfylla avtalet. Vår lagliga grund för sådan behandling är att den är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet.

Kontakter med Älvsbyhus

 • När du på något sätt tar kontakt med oss på Älvsbyhus innefattar en sådan kontakt många gånger att vi också behandlar dina personuppgifter, i syfte att kunna följa upp kontakten. Vi behandlar då de personuppgifter du själv uppger, främst namn och kontaktuppgifter. Vår lagliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna följa upp kontakten.

Lagringstiden

 • Älvsbyhus behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som ovan har redogjorts för. Personuppgifter om kunder kan dock ibland behöva sparas för andra ändamål som följer av lag, exempelvis bokföringsändamål.

Säkerhet

 • De uppgifter som anförtros Älvsbyhus behandlas på ett betryggande sätt. Inom Älvsbyhus organisation är det endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till personuppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Delning och tredjelandsöverföring av dina personuppgifter

 • Älvsbyhus kan komma att dela dina personuppgifter med särskilt utvalda samarbetsföretag, exempelvis i syfte att annonsera eller leverera varor och tjänster till dig. Vi kan exempelvis dela dina personuppgifter med Facebook, Instagram eller ett annat socialt medium. I vissa fall är den aktör vi delar dina personuppgifter med själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och har därför även själva skyldigheter gentemot dig som registrerad. I de fall som en annan aktör behandlar dina personuppgifter endast för vår räkning sker det bara med sådan aktör som vi har träffat personuppgiftbiträdesavtal med.
 • När vi delar dina personuppgifter med exempelvis Facebook eller Instagram kan en sådan delning innefatta att dina personuppgifter överförs till ett s.k. tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES. Om vi exempelvis delar dina personuppgifter med Facebook kan dina personuppgifter överföras till USA, och även till annat tredjeland. Facebook är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och de har en egen personuppgiftspolicy. Det går dock inte att garantera att du i USA eller annat tredjeland har samma skydd för dina personuppgifter som du har inom EU. En myndighet i USA skulle exempelvis av Facebook kunna begära att få tillgång till dina personuppgifter. Vi vill därför informera dig om det nämnda och också inhämta ditt samtycke till delningen och tredjelandsöverföringen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

 • När du får dina personuppgifter behandlade har du en rad rättigheter som vi vill upplysa dig om. Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och i vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
 • Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.
 • Vill du utöva någon av dina rättigheter kan du skicka en begäran om det till oss på info@alvsbyhus.se. Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på imy.se med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Våra kontaktuppgifter följer nedan:

  Älvsbyhus AB
  info@alvsbyhus.se
  Ställverksvägen 6
  942 81 Älvsbyn

Samtycke

 • Genom att godkänna vår integritetspolicy bekräftar du att du har tagit del av informationen och att du samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar.

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan